Konfiguracja okien online

Warunki gwarancji

Okres ważności gwarancji produktów Eko-Okna wynosi 2 lata. Gwarancja rozpoczyna się z chwilą wydania wyrobu klientowi (zakończenie montażu). Uprawnienie z tytułu gwarancji nabywca uzyskuje w momencie dokonania całkowitego rozliczenia za towar.

Gwarancja obejmuje:

– Trwałość i kolor profili oraz wytrzymałość połączeń konstrukcyjnych.

– Zachowanie funkcji i sprawność działania okuć.

– Szczelność szyb zespolonych.

Gwarancja nie obejmuje:

– Regulacji okuć i konserwacji okien i drzwi.

– Roszenia szyb zewnętrznych i wewnętrznych oraz pęknięć szyb powstałych w czasie eksploatacji.

– Wad i uszkodzeń, na podstawie których została obniżona cena produktu, z uszkodzeniami mechanicznymi.

– Niewłaściwego transportu wykonanego przez nabywcę.Uszkodzeń po montażu stolarki (wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać przed montażem stolarki PVC) oraz niewłaściwie wykonanego montażu stolarki.

– Wyrobów z uszkodzoną powłoką malarską na skutek zabrudzeń, stosowania nieodpowiednich taśm klejących czy środków chemiczno-pielęgnacyjnych.

– Krat i innych zabezpieczeń naruszających konstrukcję wyrobu.

– Przyczyn niezwiązanych ze zwykłym korzystaniem ze stolarki lub jej eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych takich jak np.: powódź, pożar, porywisty wiatr.

– Wadliwej konstrukcji budynków.

– Samodzielnego dokonania przez kupującego przeróbek (z wyjątkiem samodzielnego montażu elementów do tego przewidzianych).

– Nieusunięcia folii zabezpieczającej profile, pozostałości kleju i silikonu bezpośrednio po montażu (nie później jednak niż 1 miesiąc od daty odbioru), oraz zabezpieczenia stojaków transportowych (zostało wykonane tylko na czas transport i należy je niezwłocznie usunąć po otrzymaniu dostawy).

– Wad i uszkodzeń powstałych w związku z przekroczeniem norm technicznych wynikających z zamówienia kupującego, w którym oświadczył, że przyjął do wiadomości możliwe skutki tych przekroczeń.

– Potencjalnych zmian w odcieniach stolarki ze względu na różnorodność wykonywanej partii danego produktu.

– Wad nieistotnych, (czyli niemających wpływu na wartość użytkową stolarki PVC).

KARTA GWARANCYJNA

Wszelkie uszkodzenia zewnętrzne szyb i profili należy zgłosić do 14 dni od daty zakupu. Po przekroczeniu tego terminu reklamacje nie będą uwzględnione. Firma Eko-Okna nie odpowiada za wady okien i drzwi wynikające z niewłaściwego montażu. Gwarancję na montaż udziela firma montażowa i odpowiada za właściwą regulację okien i drzwi. Serwis gwarancyjny dokona naprawy uznanych wad w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej niż 30 dni od daty uznania reklamacji. Termin ten może być zmieniony w uzgodnieniu z klientem z ważnych przyczyn obiektywnych. Przed wizytą serwisu prosimy zdemontować z okna wszelkie elementy dodatkowe (np. żaluzje, rolety) niedostarczone wraz z oknem. Instrukcja czyszczenia i konserwacji. Czyszczenie: Profile z PCV można czyścić płynem do mycia naczyń. Nie wolno stosować alkoholu, rozcieńczalnika i rozpuszczal -ników do lakieru. Nie nadają się też środki czyszczące zawierające jakiekolwiek drobinki, które mogłyby uszkodzić powierzchnię profilu. Zestawy do pielęgnacji okien są wyposażone w środki do pielęgnacji profili, konserwacji okuć i uszczelek.

KONSERWACJA OKIEN

Regularna konserwacja okien jest niezbędna, aby okno przez długi czas zachowywało swoją wartość użytkową. Dlatego raz w roku należy koniecznie przeprowadzić następujące prace konserwacyjne: sprawdzić funkcjonowanie ruchomych części okna, zakonserwować okucia, sprawdzić szczelność pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, zakonserwować uszczelkę, sprawdzić systemy odwodniające, w razie konieczności oczyścić otwory, skontrolować śruby mocujące okna , dokonać regulacji okna. Konserwacja uszczelek: Uszczelki w oknie spełniają bardzo ważną rolę: chronią wnętrze przed wodą, wiatrem, chłodem. Dlatego też, muszą być właściwie użytkowane i konserwowane. Nie mogą być czyszczone środkami chemicznymi wpływającymi na ich właściwości, sprężystość czy też równomierne doleganie do profilu. Po każdym czyszczeniu uszczelki należy ją za konserwować. Zapobiega to m. in. nadmiernemu spłaszczaniu, przyklejaniu się uszczelki do ruchomych części okna, pękaniu. Konserwacja okuć: Okucia okienne wykonane są w większości z metalowych elementów. Narażone są zatem na rdze i korozję. Aby tego uniknąć należy co najmniej raz w roku dokonać konserwacji i posmarować olejem maszynowym.

Uwaga: Jeśli na oknach skrapla się woda oznacza to, że są one zbyt szczelne. Zjawisko to jest naturalną konsekwencją niewietrzenia pomieszczeń, w których powstaje swoisty mikroklimat. Para wodna skrapla się wówczas na Schłodzonych powierzchniach okna. Aby zapobiec występowaniu tego zjawiska należy wietrzyć pomieszczenia. Należy robić to regularnie według potrzeb. Najlepiej otworzyć wszystkie okna, tak aby nastąpiła w pomieszczeniu całkowita wymiana powietrza. Uchylenie skrzydła okiennego na stałe jest często niewystarczające. Elementy dodatkowe naprawy, wymiany, zastępowalność. Jeżeli w okresie trwania gwarancji wystąpią zmiany technologiczne związane z wprowadzaniem nowych technologii (profile, okucia, szyby, pozostałe elementy składowe), to w przypadku wycofania, lub usunięcia z oferty elementów wymagających naprawy, lub wymiany producent zastąpi takie elementy dostępnymi o zbliżonej, lub podobnej funkcji. Reklamacja. Warunki uznania zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być zgłoszone w formie pisemnej bądź elektronicznej i złożone w miejscu zakupu (w przypadku klienta indywidualnego) lub wysłane drogą elektroniczną na adres: okna@eko-okna.com.pl